Publikationen von Arne Wolf Zantop

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Sentker, K.; Yildirim, A.; Lippmann, M.; Zantop, A. W.; Bertram, F.; Hofmann, T.; Seeck, O. H.; Kityk, A. V.; Mazza, M. G.; Schönhals, A. et al.; Huber, P.: Self-assembly of liquid crystals in nanoporous solids for adaptive photonic metamaterials. Nanoscale 11, S. 23304 - 23317 (2019)
2.
Zeitschriftenartikel
Sentker, K.; Zantop, A. W.; Lippmann, M.; Hofmann, T.; Seeck, O. H.; Kityk, A. V.; Yildirim, A.; Schönhals, A.; Mazza, M. G.; Huber, P.: Quantized self-assembly of discotic rings in a liquid crystal confined in nanopores. Physical Review Letters 120 (6), 067801 (2018)

Hochschulschrift - Master (1)

3.
Hochschulschrift - Master
Zantop, A. W.: Development, implementation and application of a Stochastic Rotation Dynamics algorithm for granular matter. Master, 77 S., Georg-August-Universität, Göttingen (2017)

Hochschulschrift - Bachelor (1)

4.
Hochschulschrift - Bachelor
Zantop, A. W.: Computer simulations of discotic liquid crystals in nanoconfinement. Bachelor, IV, 71 S., Georg-August-Universität, Göttingen (2015)
Zur Redakteursansicht