DCF Abschlussarbeiten

DCF Abschlussarbeiten

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

1.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Köster, S.: Biological matter in microfluidic environment - from single molecules to self-assembly. Dissertation, x, 127 S., Georg-August-Universität, Göttingen (2006)
Zur Redakteursansicht